12 thông điệp, khẩu hiệu truyền thông Tháng hành động vì trẻ em (Tháng 6) năm 2024

1- Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em

2- Ưu tiên nguồn lực cho trẻ em để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

3- Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách đối với trẻ em

4- Bảo đảm quyền trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển đất nước

5- Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

6- Tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

7- Tổng đài 111 – tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi

8- Phòng ngừa và chấm dứt lao động trẻ em vì sự phát triển bền vững

9- Chăm sóc sức khỏe tâm thần để trẻ em phát triển toàn diện

10- Phòng, chống tai nạn, thương tích để bảo đảm quyền được sống của trẻ em

11- Gia đình, cộng đồng giám sát, trông giữ trẻ em để phòng, chống đuối nước

12- Lắng nghe trẻ em để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Bài viết liên quan